• 01.jpg
 • 03.jpg
 • 05.jpg
 • 04.jpg
 • 02.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Прием  на ученици след завършен VII клас за учебната 2019/2020 г.

 ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Ръководството на СУ „Райчо Каролев” – Габрово предлага за учебната 2019/2020 година:

За учебната 2019/2020 г. да се сформира една паралелка с 26 ученици, след завършен VII клас профил "Физическо възпитание и спорт” без интензивно и без разширено изучаване на чужд език със срок на обучение 5 години:

 • I гимназиален етап – VIII, IX и X клас;
 • II гимназиален етап – XI и XII клас.
 • В Профил „Физическо възпитание и спорт”.
 • Учениците ще положат изпит за проверка на способностите.
 1.  Балообразуващи предмети: физическо възпитание и спорт, български език и литература.
 2.  Балът за класиране на ученици след завършено основно образование в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт” се формира като сбор от: 
 • Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;
 • Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите;
 • Оценките от два предмета, изучавани в седми клас от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
 1.  Класиране:
 • Балът за класиране на ученик, който не се е явил на национално външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от национално външно оценяване по предмета, по който не се е явил се приема за нула точки.
 • Ученици класирани за участие в олимпийски игли или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, могат да участват в класирането с резултата от състезанията вместо резултата от изпита за проверка на способностите за профил „Физическо възпитание и спорт”.
 • Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
 • Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 6 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
 • Ученици с еднакви показатели и след подреждането по т. 7 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети изучавани в VII клас по български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.


СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ       
        
 
          1. Информация - изтегли.pdf
          2. Образци на документи - изтегли.pdf          
          3. Заповед за провеждане на изпитите по НВО -
 изтегли.pdf
          4. Тест за проверка на технико-тактическите умения по спортна гимнастика - изтегли.pdf
          5. Втори модул - Тестове за проверка на двигателните способности - изтегли.pdf 
          6. Заповед за провеждане на изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт - изтегли.jpg