• 01.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 05.jpg
  • 04.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

1. Описание на дейността
Дейността включва закупуване на преносими технически устройства (ПТУ) - лаптопи, таблети и други технически средства – универсални шкафове за зареждане за ученици и педагогически специалисти, които да бъдат използвани в образователния процес и в условията на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес и създаване на технологичен фонд към училищата (оборотен фонд от ПТУ). За допълване на технологичния фонд на училищата по проекта ще бъдат закупени 62 500 бр. лаптопи и таблети за ученици. Също така ще бъдат закупени 20 000 бр. лаптопи за педагогически специалисти. При провеждане на присъствени часове, техниката ще бъде използвана в училищата за обезпечаване на образователния процес, а в случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес ще се предоставя за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.
По проекта ще бъдат закупени 2 000 бр. универсален шкаф за съхранение и зареждане.
2. Целева група
При изпълнение на дейността ще бъдат предоставени преносимите технически устройства (лаптопи и/или таблети) на педагогически специалисти и ученици от включените в проекта
училища.
3. Критерии за разпределяне на техническите средства по училища на регионално ниво за обезпечаване на учебния процес в присъствени занятия
Закупените технически средства, ще бъдат разпределени между училищата, заявили участие в проекта, по следния алгоритъм:
3.1. Средствата предвидени за закупуване на лаптопи за педагогическите специалисти ще бъдат разпределени на ниво училище, пропорционално на броя учители в училището;
3.2. Средствата предвидени за закупуване на устройства (лаптопи и таблети) за учениците ще бъдат разпределени на ниво училище, пропорционално на броя на учениците в училището, в момента на разпределение на средствата, който се индексира в зависимост от групата на финансиране, в която училището попада съгласно Прил.6б от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
3.3. В рамките на разпределените средства, училищата ще разполагат с оперативна самостоятелност да заявяват броя и вида на необходимата техника за педагогически специалисти
и ученици.
На училищата, които имат ученици от уязвими групи (групи от 1 до 5), ще бъде дадена възможност да заявяват таблети в размер на до 25% от разпределената сума на ниво училище. (където е необходимо ще бъдат направени съответните закръгления)
3.4. Разпределението на закупените универсални шкафове, ще бъде направено от ЕОУП, в зависимост от предоставения брой технически устройства на всяко училище.
4. Критерии за разпределение на техническите средства към целевите групи в условия на кризи
Осигурените технически средства ще бъдат разпределяни от училищата. Критериите за разпределение на устройствата на децата, които нямат технически устройства в дома си са:
- Ученици застрашени от отпадане от системата на училищното образование или чийто достъп до образование е поставен в повишен риск, поради ниското образователно ниво на родителите/настойниците им и свързаните с това неблагоприятна позиция на пазара на труда и риск от социално изключване;
- Ученици с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежения и кризи в семейството;
- Ученици с отрицателно въздействие на домашната среда;
- Ученици с функционална неграмотност и ниско образование на родителите и др.;
- Ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на навици за учене;
- Ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на мотивация, голям брой отсъствия и др.;
- Ученици с ниска степен на готовност за училище;
- Ученици с липса на познавателна мотивация, липса на мотивация на родителите за получаване на образование;
- Ученици сираци или полусираци;
- Ученици от етнически малцинства;
- Ученици от семейства с две и повече деца.
Учениците отговарящи на повече критерии следва приоритетно да получат техническо устройство. Директорът на училището познава най-добре ситуацията на място, поради което той има водеща роля при разпределението на техническите устройства. При прилагането на критериите, той следва да вземе предвид и наличието на допълнителни обективни фактори (напр. ученици от семейства с две деца в начален етап и др.).
5. Процедура за мониторинг на оборудването на централно ниво
Всички устройства ще бъдат доставени в училищата с необходимия софтуер за работа, управление и мониторинг.
За предотвратяване на случаи на недобросъвестно ползване и преотстъпване не по предназначение на устройствата, МОН ще предприеме съответните мерки:
- Достъпът до техническите устройства ще бъде възможен само чрез уникалния електронен профил на участниците в образователния процес, създаден предварително от
автоматизираната система на МОН. Това няма да възпрепятства потребителите на устройствата да имат достъп до електронни ресурси, които училищата поддържат в тяхна облачна среда;
- С цел предотвратяване на случаи на нерегламентирано или недобросъвестно използване на техническите средства и съгласно одобреното проектно предложение, МОН ще предприеме
необходимите мерки за мониторинг и управление на устройствата, които да гарантират, че те се ползват единствено за образователни цели;
- Мониторингът от страна на МОН се свежда единствено до използваемостта - дадено устройство от кой потребител се/е било използва/но;
- МОН ще съхранява информация кой е основният потребител, който е отключил устройството и кога се е случило това, без да се събират детайлни данни за дейностите извършвани на устройствата;
- Няма да бъде следено и контролирано съдържание. Учителските акаунти ще имат пълни права, а ученическите – ограничени, в съответствие с техните нужди, с предварително дефинирани политики за достъп, които могат да бъдат променяни според конкретните нужди. Периодично ще се извършва и разширен мониторинг, позволяващ да се анализира колко
ефикасно се използва всяко едно устройство, включително отделните типове потребители за периода на преотстъпване и т.н. Чрез прилагането на групови политики за наблюдение и защита върху устройствата се гарантира, че достъпваното съдържание е подходящо за съответната група потребители. Въвеждането на посочените мерки ще гарантира, че всяко едно устройство ще се ползва единствено и само за образователни цели.
6. Начин на изпълнение
Закупуването на техническите средства се организира и възлага от МОН чрез провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП. Разпределението на преносимите технически устройства за обезпечаване на учебния процес в присъствени занятия се извършва, както следва:
1. След прилагане на определените в Механизма за избор на училища критерии, училищата подават заявка за вида и броя техника;
2. Обобщена информация за вида на техниката за всяко училище се предоставя на изпълнителя/лите.
3. Изпълнителят доставя техническите устройства до училищата на база на предоставена от ЕОУП обобщена информация, като за всяка доставка в съответното училище се подписва приемо-предавателен протокол (Приложение № 2). Техниката се получава от директора на училището като материално отговорно лице (МОЛ) или от друго определено от него лице. В информационната система по Проекта, училищата въвеждат информация за вида на
техническото устройство, сериен номер, номер и дата на приемо-предавателен протокол. Следва да се прикачат снимки на доставената техника със серийните номера, моделите на оборудването и поставени стикери за визуализация по Проекта, сканирани гаранционни карти, приемо-предавателни протоколи и справка за придобитите ДМА-ДНА (Приложение № 3).
В случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес, техническите устройства се предоставят за временно ползване на ученици и педагогически специалисти. При предоставяне на техниката на педагогически специалист, за използването й за обучение от разстояние, се изготвя списък на педагогическите специалисти получили технически устройства (Приложение № 4), в който се попълва информация с имената на педагогическите специалисти, датата на получаване и датата на връщане на устройството (срещу подпис). Техническите средства се предоставят на ученика или на родителя/настойника на ученика, ако той е непълнолетен срещу подпис, като процесът се документира с изготвяне на приемо-предавателен протокол (Приложение № 5). След отпадане на необходимостта от използване на лаптопа/таблета за обучение в електронна среда, същият следва да бъде върнат на МОЛ в училището. Процесът се отразява в информационната система.
Предоставените устройства на дадено училище се заприходяват като ДМА. В случай че стойността на придобиване на едно техническо устройство е по-ниска от прага на същественост,
определен в счетоводната политика на училището, активът се осчетоводява като материал и се завежда задбалансово. При предоставяне на техника от едно училище на друго за временно ползване, училището правоприемник на техническите устройства не ги отписва от баланса си или от задбалансовите сметки. Училището получило временно устройствата ги завежда в баланса си или ги осчетоводява задбалансово, като чужди средства. Амортизацията на ДМА се начислява от училището правоприемник на техниката. Предаването на устройствата от едно училище на друго става с приемо-предавателен протокол (Приложение № 6) и договор за уреждане на отношенията или заповед. Управлението на процеса по предоставяне на техническите средства ще се осъществява в информационна система. В нея ще има възможност за бързо събиране на информация, при ситуация на криза, за необходимостта от устройства в училищата и съответно наличието на такива. Информацията ще се анализира от експерт РУО. При установена липса на устройства в дадено училище и наличие на устройства в друго/и, ТЕОУП ще координира процеса на прехвърляне на устройствата за временно ползване между училищата.
FaLang translation system by Faboba