• 07.jpg
  • 02.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087
E-mail: info-700114@edu.mon.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ВСИЧКИ УЧИМ ЗАЕДНО ЕЛЕКТРОННО

Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от
разстояние в електронна среда


1. Описание на дейността
Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейността ще обхване и учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.
2. Целева група
В дейността ще бъдат включени 210 000 ученици от I до XII клас.
3. Критерии за подбор
Критериите за подбор на учениците, които да преминат обучение за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда са:
3.1. Учениците от I до XII клас, които не са имали възможност да участват в обучение от разстояние в електронна среда през учебната 2020 – 2021 година, поради липса на дигитални умения;
3.2. Ученици, които изпитват затруднения по време на работа с електронни платформи, като: деца от уязвими групи; такива, чиито майчин език е различен от българския; тези, които нямат електронни устройства и интернет; чиито родители нямат компютърна грамотност и др.;
3.3. Всички ученици, които ще са в I клас през учебните 2021 – 2022, 2022 – 2023 и 2023 – 2024 години ще бъдат включени в обучение.
В обучение не могат да се включват ученици, преминали или участващи в обучения по направление „Информационни и комуникационни технологии“, включени в проект „Подкрепа за
успех“, проект „Образование за утрешния ден“, както и създадените в училищата групи за развитието на STEM компетентности.
4. Начин на изпълнение
Изпълнението на дейността се организира и изпълнява от включените в проекта училища. Обученията ще се провеждат в малки групи (средно от 5 ученици), с продължителност на обучението от 4 учебни часа. За провеждането на обученията ще се използват всички налични устройства в училището, вкл. и закупените в рамките на Дейност 1, като на всеки ученик се предоставя устройство за самостоятелно ползване по време на обучението. Обученията ще се извършват присъствено, преди или след учебни занятия от седмичната програма, в събота и неделя, както и през ваканциите. В рамките на изпълнение на проекта, учениците могат да
преминат само едно обучение. Обученията се провеждат от определен от директора на училището ръководител на група - педагогически специалист, притежаващ необходимите компетенции, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в областта на информационните технологии, работещ на трудов договор в повереното му училище, а в случаите, в които училището не разполага с такъв – от външен за училището специалист в тази област. Ръководителите на групи удостоверяват с декларация съгласието си за провеждане на обучение по проекта (Приложение № 7).
Директорът възлага провеждането на обученията като:
- Сключва допълнително споразумение с педагогическия специалист, отговарящ на изискванията, работещ на трудов договор в повереното му училище;
- Сключва трудов договор/договор по ЗЗД с външен за училището специалист, който отговаря на гореописаните условия.
Процесът на включване в обучение е както следва:
- В информационната система по Проекта, класният ръководител изготвя поименен списък (Приложение № 8) на учениците за съответния клас, които да бъдат включени в обучението след извършен анализ и предварително представяне на заявление-декларация за информирано съгласие от родител/ настойник или пълнолетен ученик (Приложение № 9 и 9а).
- Списъкът се предоставя на директора на училището или определено от него лице за обобщаване на информацията и организиране и провеждане на обучението.
- Ръководителят на групата изготвя учебен план-график на обучението. При отсъствие на ученик в обучението, то може да се проведе в друг ден индивидуално или да бъде включен в
друга група със сходни потребности. При отсъствие на ръководителя на групата, план-графика на обучението се актуализира, като учениците се уведомяват своевременно.
Отчитането на дейността ще се осъществява в информационната система на Проекта.
- Ръководителят на група отчита изпълнените дейности пред директора с отчетен доклад за извършената работа (Приложение № 10) - генерира се от информационната система. Към отчета се прилагат следните документи:
• учебен план-график на обучението (Приложение № 11);
• присъствени списъци (Приложение № 12);
• снимков материал от проведеното обучение (при възможност);
• таблица „микроданни“ (Приложение № 13).
- Директорът приема отчетния доклад за извършената работа от ръководителя на групата и генерира сертификат от информационната система (Приложение № 14) на всеки ученик успешно преминал обучение. Сертификатът следва задължително да съдържа имената на ръководителя на групата и директора на училището.
FaLang translation system by Faboba