• 02.jpg
 • 03.jpg
 • 05.jpg
 • 01.jpg
 • 04.jpg

Контакти

Адрес: гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 48
Телефон: 066 807 087 
Факс: 066 808 461
E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

ЗАЕДНО РИСУВАМЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Училищното настоятелство е партньор в работата на училището.

Училищните и извънучилищните дейности са подпомогнати от родителската общност.

В центъра е личността на ученика и създаването на среда, в която той да се изявява.

Богдан Андреев – Директор

Дарин Цанев - Заместник-директор УД

Нели Милчева - Заместник-директор АСД

Надежда Петрова-Цонева – Счетоводител

Петя Маринова - Завеждащ административна служба

Галина Калчева – Домакин

Маргарита Банчева – Библиотекар

Румен Тихов – Техник

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ през 2013 г.

СОУ „Райчо Каролев” - гр. Габрово, организира процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с публикуване на покана, с предмет на поръчката: „Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за учениците в СОУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово за учебната 2012/2013 г.

 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 1. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - изтегли .doc
 1. ОФЕРТА - изтегли .doc
 1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - изтегли .doc
 1. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - изтегли .doc
 1. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки - изтегли .doc
 1. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки - изтегли .doc
 1. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки - изтегли .doc
 1. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 56, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки - изтегли .doc
 1. СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ СЪС СХОДЕН ПРЕДМЕТ ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ (2011, 2010) - изтегли .doc
 1. Д О Г О В О Р - изтегли .doc
 1. Д Е К Л А Р А Ц И Я - изтегли .doc

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ през 2014 г.

СОУ "Райчо Каролев" - Габрово открива процедура за Обществена поръчка с две обособени позиции, както следва:

"Приготвяне и доставка на закускси и топъл обяд за нуждите на учениците на  СОУ "Райчо Каролев" - Габрово", обособена в следните позиции

Обособена позиция 1:

"Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска на учениците от І до ІV клас включително при СОУ "Райчо Каролев" - Габрово"

и

Обособена позиция 2:

"Приготвяне и доставка на топъл обядза учениците от І до VІІІ клас включително при СОУ "Райчо Каролев" - Габрово"

 

 1. Обявление за ОП12.2013г. - изтегли PDF
 1. Решение за ОП12.2013г. - изтегли PDF
 1. Документация за участие - изтгегли .doc

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ през 2015 г.

СОУ "Райчо Каролев" - Габрово обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за нуждите на учениците на СОУ Райчо Каролев, гр. Габрово, със следните позиции:

Обособена позиция 1:

Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас включително при СОУ Райчо Каролев гр.Габрово

и

Обособена позиция 2:

Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от I до VIII клас включително при СОУ Райчо Каролев гр.Габрово

 1. Документация за участие - изтегли PDF
 1. Образци за попълване - изтгегли .doc

Свързани документи

Сключени договори по обществена поръчка с предмет: Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за нуждите на учениците на СОУ Райчо Каролев, гр. Габрово, по проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 • Договор и Приложения към договора по позиция 1. - изтегли PDF
 • Договор и Приложения към договора по позиция 2. - изтегли PDF

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ТОПЪЛ ОБЯД" ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СОУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ", ГР. ГАБРОВО - ЗАКУСКА - изтегли PDF

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ТОПЪЛ ОБЯД" ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СОУ "РАЙЧО КАРОЛЕВ", ГР. ГАБРОВО - ОБЯД - изтегли PDF

Банкови извлечения за освободени гаранции по изпълнената обществена поръчка към 31.12.2015 г.:

Извлечение 1 – изтегли PDF

Извлечение 2 – изтегли PDF

Писмо за освобождаване на гаранции. - изтегли PDF

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ през 2016 г.

СОУ „Райчо Каролев” гр. Габрово – в качеството си на Възложител, на основание чл. 101б, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ публикува „Публична покана” за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СОУ РАЙЧО КАРОЛЕВ, ГР. ГАБРОВО, обособена в следните позиции: Обособена позиция 1: Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за учениците от І до ІV клас включително при СОУ Райчо Каролев гр. Габрово и Обособена позиция 2: Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас включително при СОУ Райчо Каролев гр. Габрово, в едно с приложения към нея.

Публичната покана с ID № 9050387 в РОП; 

Информацията за процедурата, чрез публична покана по ЗОП е достъпна в профила на купувача на възложителя, съгласно чл.22б, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

Възложител: СОУ Райчо Каролев гр. Габрово

 1. Заповед за откриване на процедурата; - изтегли PDF
 1. Публична покана; - изтегли PDF
 1. Документация за възлагане; - изтегли PDF
 1. Образци на документи. - изтегли .RAR

 

Протокол на комисията към „Публична покана” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СОУ „РАЙЧО КАРОЛЕВ”, ГР. ГАБРОВО - изтегли PDF

Договор 1 - Приготвяне и доставка на закуски. - изтегли PDF

Договор 2 - Приготвяне и доставка на топла храна за обяд. - изтегли PDF

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"- изтегли.pdf

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" -
 изтегли.pdf


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - открити след 15.04.2016 г.

1. Събиране на оферти с обява и Покана до определени лица

 Текущи поръчки

Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски и топъл обяд за нуждите на учениците от СУ „Райчо Каролев” – Габрово по две обособени позиции

Публикувана на 18 Декември 2017

Идентификационен номер на обществената поръчка № 00001/2018

Документация по процедурата:

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА И ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА - изтегли.pdf
Обществена поръчка с идентификационен номер: 00001/2018 - изтегли.pdf
ОБЯВА - изтегли.pdf

 

Приключили поръчки

Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски и топъл обяд за нуждите на учениците от СУ „Райчо Каролев” – Габрово по две обособени позиции

Публикувана на 05 Януари 2017

Идентификационен номер на обществената поръчка № 00001/2017

Документация по процедурата:

Обществена поръчка с идентификационен номер: 00001/2017 - изтегли.pdf
ДОКУМЕНТАЦИЯ - изтегли.doc
 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - открити преди 15.04.2016 г.

 1. Обществени поръчки през 2016г.
 2. Обществени поръчки през 2015г.
 3. Обществени поръчки през 2014г.
 4. Обществени поръчки през 2013г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ РАЙЧО КАРОЛЕВ - ГАБРОВО

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ РАЙЧО КАРОЛЕВ - ГАБРОВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В качеството си на председател на обществения съвет към Средно училище „Райчо Каролев“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 28.01.2019 г., от 17:30 часа, в Заседателната зала на училището, ул. „Любен Каравелов” № 48.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета в СУ "Райчо Каролев" към 31.12.2018 г.
 2. Предлагане на обсъждане и вземане на решение за кандидатстване и включване на образователната институция в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 г.
 3. Текущи въпроси.

Моля, в срок до 21.01.2019 г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

ЕЛЕНА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

 

Покана за  учредяване на Обществен съвет към училището. - изтегли PDF

  

СПИСЪК на членовете на обществения съвет към

СУ „Райчо Каролев” – Габрово

 1. Общественият съвет към СУ „Райчо Каролев” – Габрово е учреден на 07.12.2016 г. на събрание на родителите.
 2. Поименният състав на Обществения съвет към СУ „Райчо Каролев”–Габрово е определен от директора със заповед № РД-04-358/12.12.2016 г.

 

Имена

Състав

1.

Елена Иванова Стоянова         

председател

2.

Нели Миткова Димитрова–Гълъбова

член

3.

Диана Петрова Лазарова

член

4.

Цветелина Иванова Томова

член

5.

Павлина Гошева Колева

член

6.

Ивелина Георгиева Атанасова

член

7.

Радостина Дианова Кожухарова

представител на Община Габрово

Резервни членове

1.

Магдалена Савова Василева

резервен член

2.

Светлана Петкова Михайлова

резервен член

3.

Милена Живкова Иванова

резервен член

4.

Рада-Мария Марио Харамильо

резервен член

5.

Деница Минкова Ноева

резервен член

 

1. Годишен план за дейността на СУ "Райчо Каролев" за учебната 2018-2019г. - изтегли PDF

2. Училищен учебен план за 1-а клас - изтегли PDF

3. Училищен учебен план за 1-б клас - изтегли PDF

4. Училищен учебен план за 1-в клас - изтегли PDF

5. Училищен учебен план за 2-а клас - изтегли PDF

6. Училищен учебен план за 2-б клас - изтегли PDF

7. Училищен учебен план за 2-в клас - изтегли PDF

8. Училищен учебен план за 2-г клас - изтегли PDF

9. Училищен учебен план за 3-а клас - изтегли PDF

10. Училищен учебен план за 3-б клас - изтегли PDF

11. Училищен учебен план за 3-в клас - изтегли PDF

12. Училищен учебен план за IV, X- XII клас - изтегли PDF

13. Училищен учебен план за 5-а клас - изтегли PDF

14. Училищен учебен план за 5-б клас - изтегли PDF

15. Училищен учебен план за 5-в клас - изтегли PDF

16. Училищен учебен план за 6-а клас - изтегли PDF

17. Училищен учебен план за 6-б клас - изтегли PDF

18. Училищен учебен план за 6-в клас - изтегли PDF

19. Училищен учебен план за 7-а клас - изтегли PDF

20. Училищен учебен план за 7-б клас - изтегли PDF

21. Училищен учебен план за 7-в клас - изтегли PDF

22. Училищен учебен план за 8-a клас - изтегли PDF

23. Училищен учебен план за 9-a клас - изтегли PDF

1. Правилника за дейността на СУ "Райчо Каролев" за учебната 2018-2019 г. - изтегли PDF

2. ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. - изтегли PDF

1. Заповед за прием в I клас за учебната 2019/2020 година - изтегли.pdf

2. Заповед за прием в V клас за учебната 2019/2020 година - изтегли.pdf

2. Форми на обучение в СУ "Райчо Каролев" за учебната 2018-2019 г. - изтегли.pdf

2. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 - 2020 г.) Програма за превенция на ранното напускане на училище - изтегли.pdf

3. Програма за превенция на ранното напускане на училище - изтегли.pdf

4. СТРАТЕГИЯ за развитие на СУ "Райчо Каролев" - Габрово за четиригодишен период Учебна 2018-2019г. - изтегли.pdf

5. Мерки за повишаване качеството на образование - изтегли PDF

6. Условия за получаване на стипендии в СУ "Райчо Каролев" за учебната 2018-2019 г. - изтегли.pdf

1. ГРАФИК - КОНСУЛТАЦИИ за II срок на учебната 2018/2019 година - изтегли.pdf

2. ГРАФИК за провеждане на втория час на класа, за консултиране на родители и ученици и работа по училищната документация за II срок на учебната 2018/2019 година - изтегли.pdf

3. График на приемното време - 60 мин. за II срок на учебната 2018/2019 година - изтегли.pdf

4. График на за консултиране на учениците от ПИГ - НАЧАЛЕН ЕТАП II срок на учебната 2018/2019 година - изтегли.pdf

5. График на за консултиране на учениците от ПИГ - V-VII клас II срок на учебната 2018/2019 година - изтегли.pdf

6. График за допълнителен час по физическо възпитание и спорт за II срок на учебната 2018/2019 година - изтегли.pdf

7. График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за 5,8,9, 10, 11 и 12 клас за учебната 2018/2019 година - ВТОРА РЕДОВНА СЕСИЯ - изтегли.pdf

Бланки

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 

¹

Учебен предмет

Клас

Наименование на учебника

Автор

Издателство

I клас

1

Български език и литература, ООП

1

Буквар

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

2

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 1 по писане

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

3

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 2 по писане

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

4

Български език и литература, ООП

1

Учебна тетрадка № 3 по писане

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

5

Български език и литература, ООП

1

Читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

6

Български език и литература, ООП

1

Тетрадка към читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

7

Математика, ЗП

1

Математика

Т. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

8

Математика, ООП

1

Тетрадка № 1 по математика

Т. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

9

Математика, ООП

1

Тетрадка № 2 по математика

Т. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

10

Математика, ООП

1

Тетрадка № 3 по математика

Т. Витанов и др.

ИК „Анубис” ООД

11

Околен свят, ООП

1

Околен свят

В. Петрова

„Булвест 2000” ООД

12

Околен свят, ООП

1

Тетрадка по околен свят

В. Петрова

„Булвест 2000” ООД

13

Музика, ООП

1

Музика

Е. Вълчинова

„Булвест 2000” ООД

14

Изобразително изкуство, ООП

1

Изобразително изкуство

Б. Дамянов и колектив

ИК „Анубис” ООД

15

Технологии и предприемачество, ООП

1

Технологии и предприемачество

Н. Цанев

„Булвест 2000” ООД

16

Технологии и предприемачество, ООП

1

Албум с комплект материали

Н. Цанев

„Булвест 2000” ООД

II клас

1

Български език и литература, ООП

2

Български език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

2

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 1 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

3

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 2 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

4

Български език и литература, ООП

2

Учебна тетрадка № 3 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

5

Български език и литература, ООП

2

Читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

6

Български език и литература, ООП

2

Тетрадка по четене

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

7

Английски език, ООП

2

Английски език – “Longman English for Bulgaria”

Шарлот Ковил

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

8

Английски език, ООП

2

Учебна тетрадка по английски език

Шарлот Ковил

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

9

Математика, ООП

2

Математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ООП

2

Тетрадка № 1 по математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

11

Математика, ООП

2

Тетрадка № 2 по математика

М. Богданова и др.

„Булвест 2000” ООД

12

Околен свят, ООП

2

Околен свят

И. Мирчева

„Анубис”

13

Околен свят, ООП

2

Тетрадка по околен свят

И. Мирчева

„Анубис”

14

Музика, ООП

2

Музика

Е. Вълчинова - Чендова

„Булвест 2000” ООД

15

Изобразително изкуство, ООП

2

Изобразително изкуство

В. Радева и колектив

„Бит и техника” ООД

16

Технологии и предприемачество, ООП

2

Технологии и предприемачество

Н. Цанев и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Технологии и предприемачество, ООП

2

Албум с комплект материали

Н. Цанев и колектив

„Булвест 2000” ООД

III клас

1

Български език и литература, ООП

3

Български език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

2

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 1 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

3

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 2 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

4

Български език и литература, ООП

3

Учебна тетрадка № 3 по бълг. език

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

5

Български език и литература, ООП

3

Читанка

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

6

Български език и литература, ООП

3

Тетрадка по четене

М. Герджикова и колектив

„Булвест 2000” ООД

7

Английски език, ООП

3

Английски език – “Hello”

Ем. Колева, Елка Ставрева

"Просвета - София" АД

8

Английски език, ООП

3

Учебна тетрадка “Hello”

Ем. Колева, Елка Ставрева

"Просвета - София" АД

9

Математика, ООП

3

Математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ООП

3

Тетрадка № 1 по математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Математика, ООП

3

Тетрадка № 2 по математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

12

Компютърно моделиране, ООП

3

Компютърно моделиране

Р. Папанчева и колектив

"Изкуства"

13

Човекът и природата, ООП

3

Човекът и природата

М. Максимов,                     Д. Миленкова

„Булвест 2000” ООД

14

Човекът и природата, ООП

3

Учебна тетрадка

М. Максимов,                     Д. Миленкова

„Булвест 2000” ООД

15

Човекът и обществото, ООП

3

Човекът и обществото

Р. Пенин, Г. Якимов

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и обществото, ООП

3

Учебна тетрадка

Р. Пенин, Г. Якимов

„Булвест 2000” ООД

17

Музика, ЗП

3

Музика

Е. Вълчинова - Чендова и колектив

„Булвест 2000” ООД

18

Изобразително изкуство,ООП

3

Изобразително изкуство

Б. Дамянов и колектив

ИК „Анубис” ООД

19

Технологии и предприемачество

3

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество

3

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

IV клас

1

Български език и литература, ЗП

4

Български език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

2

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка № 1 по бълг. език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

3

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка № 2 по бълг. език

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

4

Български език и литература, ЗП

4

Читанка

Р. Танкова,           В.Самуилов

„Просвета – София” АД

5

Български език и литература, ЗП

4

Тетрадка към читанката

Р. Танкова и колектив

„Просвета – София” АД

6

Английски език, ЗП

4

Английски език – “Blue skies for Bulgaria”

Р. Холт

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

7

Английски език, ЗП

4

Учебна тетрадка “Blue skies for Bulgaria”

Р. Холт

Пиерсън едюкейшън - Лонгман

8

Математика, ЗП

4

Математика

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

9

Математика, ЗП

4

Тетрадка по математика – част 1

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Математика, ЗП

4

Тетрадка по математика – част2

М. Богданова и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Човекът и природата, ЗП

4

Човекът и природата

М. Максимов,                     А. Епитропова

„Булвест 2000” ООД

12

Човекът и природата, ЗП

4

Учебна тетрадка

М. Максимов,                     А. Епитропова

„Булвест 2000” ООД

13

Човекът и обществото, ЗП

4

Човекът и обществото

С. Стоянова,                     Л. Манева

„Просвета – София” АД

14

Човекът и обществото, ЗП

4

Учебна тетрадка

С. Стоянова,                     Л. Манева

„Просвета – София” АД

15

Музика, ЗП

4

Музика

Г. Гайтанджиев и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Изобразително изкуство, ЗП

4

Изобразително изкуство

Др. Немцов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Домашен бит и техника, ЗП

4

Домашен бит и техника

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

18

Домашен бит и техника, ЗП

4

Албум ДБТ

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

V клас

1

Български език, ООП

5

Български език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

2

Български език, ООП

5

Тетрадка № 1 по бълг. език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

3

Български език,  ООП

5

Тетрадка № 2 по бълг. език

Т. Ангелова, Г. Дачева

"Просвета Плюс" ЕООД

4

Литература,  ООП

5

Литература

В. Михайлова и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

5

Английски език,  ООП

5

Английски език – „Blaze for Bulgaria”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

6

Английски език,  ООП

5

Учебна тетрадка - „Blaze for Bulgaria”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

7

Математика,  ООП

5

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Математика,  ООП

5

Тетрадка № 1 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

9

Математика,  ООП

5

Тетрадка № 2 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

10

Информационни технологии,  ООП

5

Информационни технологии

А. Аврамова и колектив

Архимед 2 ЕООД

11

История и цивилизации,  ООП

5

История и цивилизации

Т. Леков и колектив

„Просвета – София” АД

12

География и икономика,  ООП

5

География и икономика

Р. Пенин, В. Стоянова

„Булвест 2000” ООД

13

География и икономика,  ООП

5

Учебна тетрадка

Р. Пенин, В. Стоянова

„Булвест 2000” ООД

14

География и икономика,  ООП

5

 Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

15

Човекът и природата,  ООП

5

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и природата,  ООП

5

Учебна тетрадка

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Музика,  ООП

5

Музика

П. Минчева и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

18

Изобразително изкуство,  ООП

5

Изобразително изкуство

O. Занков и колектив

ИК „Анубис” ООД

19

Технологии и предприемачество,  ООП

5

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество,  ООП

5

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

VI клас

1

Български език,  ООП

6

Български език

Т. Ангелова

„Просвета Плюс” ЕООД

2

Български език,  ООП

6

Учебна тетрадка  по бълг. език

Т. Ангелова

„Просвета Плюс” ЕООД

3

Литература,  ООП

6

Литература

В. Михайлова

„Просвета Плюс” ЕООД

4

Английски език, ООП

6

Английски език – “BLAZE FOR BULGARIA”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

5

Английски език,  ООП

6

Учебна тетрадка ““BLAZE FOR BULGARIA”

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс” Express Publishing

6

Математика, ООП

6

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

7

Математика, ООП

6

Учебна тетрадка №1

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Математика, ООП

6

Учебна тетрадка №2

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

9

Информационни технологии,  ООП

6

Информационни технологии

И.Иванов и колектив

„Нова звезда -2000” ЕООД

10

История и цивилизации,  ООП

6

История и цивилизации

Пламен Павлов и колектив

„Просвета – София” АД

11

История и цивилизации,  ООП

6

Учебна тетрадка

Мария Босева

„Просвета – София” АД

12

География и икономика,  ООП

6

География и икономика

Р. Пенин, М. Султанова

„Булвест 2000” ООД

13

География и икономика,  ООП

6

Учебна тетрадка

Р. Пенин, М. Султанова

„Булвест 2000” ООД

14

География и икономика,  ООП

6

Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

15

Човекът и природата, ООП

6

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

16

Човекът и природата, ООП

6

Учебна тетрадка

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

17

Музика,  ООП

6

Музика

Вяра Сотирова и колектив

„Просвета София” АД

18

Изобразително изкуство,  ООП

6

Изобразително изкуство

Петър Цанев и колектив

„Просвета София” АД

19

Технологии и предприемачество, ООП

6

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

20

Технологии и предприемачество, ООП

6

Албум с комплект материали

Т. Николова и колектив

„Бит и техника” ООД

VII клас

1

Български език, ООП

7

Български език

Татяна Ангелова

„Просвета Плюс” ООД

2

Литература, ООП

7

Литература

Весела Михайлова

„Просвета Плюс” ООД

3

Английски език, ООП

7

Английски език – “BLAZE”

 Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Английски език, ООП

7

Учебна тетрадка “ BLAZE”

Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

5

Математика, ООП

7

Математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

6

Математика, ООП

7

Тетрадка № 1 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

7

Математика, ООП

7

Тетрадка № 2 по математика

T. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

8

Информационни технологии, ООП

7

ИТ- учебна тетрадка

И.Иванов и колектив

„Нова звезда -2000” ЕООД

9

История и цивилизации, ООП

7

История и цивилизации

Райна Гаврилова и колектив

„Просвета – 1945” АД

10

Биология и здравно образование, ООП

7

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Биология и здравно образование, ООП

7

Учебна тетрадка

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

12

Физика и астрономия, ООП

7

Физика и астрономия

Максим Максимов и колектив

„Булвест 2000” ООД

13

Химия и опазване на околната среда, ООП

7

Химия и опазване на околната среда

Стефан Цанковски и колектив

ИК „Анубис” ООД

14

Химия и опазване на околната среда, ООП

7

Химия и опазване на околната среда

Стефан Цанковски и колектив

ИК „Анубис” ООД

15

География и икономика, ООП

7

География и икономика

Р. Пенин

„Булвест 2000” ООД

16

География и икономика, ООП

7

Учебна тетрадка

Р. Пенин

„Булвест 2000” ООД

17

География и икономика, ООП

7

Атлас

 

„Атласи” или "Домино"

18

Музика, ЗП

7

Музика

В. Сотирова и колектив

„Просвета – 1945” АД

19

Изобразително изкуство, ООП

7

Изобразително изкуство

О. Занков и колектив

ИК „Анубис” ООД

20

Технологии и предприемачество, ООП

7

Технологии

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

21

Технологии и предприемачество, ООП

7

Албум с комплект материали

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

VIII клас

1

Български език и литература, ООП

8.

 Български език

В. Михайлова

„Просвета София” АД

2

Български език и литература, ООП

8.

 Литература

Кирил Топалов

„Просвета Плюс” ООД

3

Английски език, ООП

8

Английски език – “LEGACY FOR BILGARIA”

Джeни Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Математика, ООП

8.

 Математика

Т. Витанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

5

Информационни технологии, ООП

8.

 Информационни технологии

Иван Първанов и колектив

„Домино” ЕООД

6

История и цивилизации, ООП

8.

Учебно помагало по История и цивилизации за 8. клас „История и цивилизации за 8. клас”, ръководство за учебна практика

Борислав Гаврилов

„Просвета София” АД

7

География и икономика, ООП

8.

География и икономика

Р. Пенин, В. Стоянова

„БУЛВЕСТ 2000” ООД

География и икономика, ООП

8.

Контурни карти и атлас

 

"Атласи"

8

Философия, ООП

8

Философия

Евелина Варджийска

„Просвета София” АД

9

Биология и здравно образование, ООП

8.

Биология и здравно образование

Огнян Димитров и колектив

„БУЛВЕСТ 2000” ООД

10

Физика и астрономия, ООП

8.

Физика и астрономия

М. Максимов

„БУЛВЕСТ 2000” ООД

11

Химия и опазване на околната среда, ООП

8.

Химия и опазване на околната среда

Л. Боянова

“Просвета Плюс” АД

12

Технологии и предприемачество, ООП

8

Технологии и предприемачество

В. Неделчева, А. Паскалев

„Просвета София” АД,

13

Музика, ООП

8.

Музика

Милка Толедова

„Изкуства” ЕООД

14

Изобразително изкуство, ООП

8

Изобразително изкуство

Марияна Мойнова

“Просвета Плюс” АД

IX клас

1

Български език, ООП

9

Български език

В. Михайлова и колектив

„Просвета – 1945” АД

2

Литература, ООП

9

Литература

Албена Хранова

„Просвета – 1945” АД

3

Английски език, ООП, І ЧЕ

9

LEGACY for Bulgaria

Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Руски език, ООП, ІІ ЧЕ

9

Руски език „Привет А1”

Антония Радкова

„Просвета – 1945” АД

5

Математика, ООП

9

Математика

Г. Паскалев

„Архимед"

6

Информационни технологии, ООП

9

учебно помагало по Информационни технологии за 9. клас "Информационни технологии", учебна тетрадка

Ив. Първанов, Людмил Бонев

„Домино”

7

История и цивилизации, ООП

9

История и цивилизации

Михаил Груев и колектив

„Просвета – София” АД

8

География и икономика, ООП

9

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

9

Философия, ООП

9

Философия

Евелина Варджийска

„Просвета-София”  АД

10

Биология и здравно образование, ООП

9

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000” ООД

11

Физика и астрономия, ООП

9

Физика и астрономия

М. Максимов,                  

"Булвест 2000" ООД

12

Химия и опазване на околната среда, ООП

9

Химия и опазване на околната среда

 Л.Боянова

„Просвета Плюс” ООД

13

Технологии и предприемачество, ООП

9

Технологии и предприемачество

С. Плачков и колектив

„Анубис -Булвест” ООД

14

Музика, ООП

9

Музика

Милка Толедова и колектив

„Изкуства”

15

Изобразително изкуство, ООП

9

Изобразително изкуство

Марияна Мойнова и колектив

„Просвета Плюс” ООД

X клас

1

Български език, ЗП

10

Български език

Т. Ангелова и колектив

„Просвета-София”АД

2

Литература, ЗП

10

Литература

Ал. Шурбанов и колектив

„Просвета-София”АД

3

Английски език, ЗП, І ЧЕ

9-10.

Upstream for Bulgaria level A2+

Вирджиния Евънс – Дж. Дули

„Юнивърс”, Express Publishing

4

Руски език, ЗП, ІІ ЧЕ

10

"Контакт"

Е. Корчагина и колектив

„Просвета-София”АД

5

Математика, ЗП

10

Математика

Ч. Лозанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

6

Информационни технологии, ЗП

10

"Информационни технологии", учебна тетрадка

Ив.Иванов

„Нова звезда 2000” ЕООД

7

История и цивилизация, ЗП

10

История и цивилизация

Хр. Мирчева,                Г. Николова

ИК „Анубис” ООД

8

История и цивилизация, ПП

10

История и цивилизация

Хр. Мирчева,                Г. Николова

ИК „Анубис” ООД

9

География и икономика, ЗП

10

География и икономика

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Етика и право, ЗП

10

Етика и право

И. Колев и колектив

ИК „Анубис” ООД

11

Биология и здравно образование, ЗП

10

Биология и здравно образование

М. Шишиньова и колектив

ИК „Анубис” ООД

12

Физика и астрономия, ЗП

10

Физика и астрономия

М. Максимов,                   Г. Христакудис

„Булвест 2000” ООД

13

Химия и опазване на околната среда, ЗП

10

Химия и опазване на околната среда

Г. Близнаков, Л.Боянова

ИК „Анубис” ООД

14

Изобразително изкуство, ПП

10

Изобразително изкуство

Др. Немцов и колектив

„Булвест 2000” ООД

XI клас

1

Български език, ЗП и ПП

11

Български език

Т. Ангелова и колектив

„Просвета-София”АД

2

Литература, ЗП и ПП

11

Литература

В. Стефанов, Ал. Панов

ИК„Анубис” ООД

3

Английски език, ЗП

11

Upstream for Bulgaria level B1+

V.Evans, Jenny Dooley

Експрес пъблишинг

4

Математика, ЗП

11

Математика

Ч. Лозанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

5

История и цивилизация, ЗП

11

История и цивилизация

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София”АД

6

История и цивилизация, ПП

11

История и цивилизация

В. Гюзелев и колектив

„Просвета-София”АД

7

Философия, ЗП

11

Философия

И. Колев,                       Р. Пожарлиев

ИК „Анубис” ООД

8

Биология и здравно образование, ПП

11

Биология и здравно образование

Огнян Димитров и колектив

„Булвест 2000” ООД

9

География и икономика, ЗП

10

География и икономика – 2012 год.

Р. Пенин и колектив

„Булвест 2000” ООД

10

Физика и астрономия, ЗП

10

Физика и астрономия

М. Максимов,                     Г. Христакудис

„Булвест 2000” ООД

11

Изобразително изкуство, ПП

11

Изобразително изкуство

Др. Цанков и колектив

„Булвест 2000” ООД

XII клас

1

Български език, ЗП

12

Български език

Т. Ангелова и колектив

„Просвета-София”АД

2

Литература, ЗП

12

Литература

В. Стефанов, Ал. Панов

ИК „Анубис” ООД

3

Английски език, ЗП

12

Upstream for Bulgaria level B1+

V.Evans, Jenny Dooley

Експрес пъблишинг

4

Математика, ЗП

12

Математика

Ч. Лозанов и колектив

ИК „Анубис” ООД

5

Свят и личност

12

Свят и личност

М. Грекова и колектив

„Просвета-София”АД

6

Биология и здравно образование, ПП

12

Биология и здравно образование

Г. Марков и колектив

„Просвета-София”АД

7

Изобразително изкуство, ПП

12

Изобразително изкуство

Др. Немцов и колектив

„Булвест 2000” ООД

 

1. Отчетни данни по ЕКБ за изпълнението на бюджета 01.01-31.12.2018 г. - изтегли.pdf

2. БЮДЖЕТ на СУ "Райчо Каролев" - Габрово за 2018 г. - изтегли.pdf

3. БЮДЖЕТ на СУ "Райчо Каролев" - Габрово за 2017 г. - изтегли.pdf

4. БЮДЖЕТ на СОУ "Райчо Каролев" - Габрово за 2016 г. - изтегли.pdf

5. БЮДЖЕТ на СОУ "Райчо Каролев" - Габрово за 2015 г. - изтегли.pdfУчилището разполага с модерна материално-техническа база отговаряща на съвременните изисквания.
СУ „Райчо Каролев“ е място за личностно развитие на учениците, за изява на техните способности и дарования.

 • Уютни класни стаи
 • Kомпютърни кабинета (2 бр.)
 • Kабинет по чуждоезиково обучение
 • Физкултурни салона (2 бр.)
 • Спортни площадки (2 бр.)
 • Фитнес зала
 • Модерна игротека
 • Ресурсен кабинет
 • Дентален кабинет
 • Медицински кабинет
 • Библиотека
 • Специализирани кабинети за обучение по музика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство, безопасност на движението, физика, химия, биология
 • Клуб по шахмат
Физкултурен салон
Кабинет по Биология
Кабинет по Химия
Компютърен кабинет
Медицински кабинет
Ресурсен кабинет
Заседателна зала
Зъболекарски кабинет

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Училището е открито в началото на учебната 1976/1977 г. като XI основно училище „Таня Карпинская”. В съответствие с Правилника на Министерството на народната просвета за общообразователните училища от учебна 1990/1991 г. е преобразувано в средно общообразователно. По предложение на учителската колегия и с решение на Временния изпълком на Общински съвет – град Габрово от 1991 г. приема името на бележития народен просветител Райчо Каролев.

През 2009 година училището е с обновена сграда по проект „Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчиво развитие на община Габрово” по договор за безвъзмездна помощ, финансиран от ОП „Регионално развитие”. Сградата на училището е санирана. Изградени са съвременни и модерни спортни площадки.

През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 637 ученика, разпределени в 28 паралелки. За всеки клас има самостоятелна класна стая. Училището разполага с 8 специализирани учебни кабинета.

В училището има „Ресурсен кабинет” за индивидуална работа с деца със специални образователни потребности. Кабинетът е изграден с доброволчески труд на учителите и е оборудван от дарители на училището.

СУ “Райчо Каролев” е средищно училище, което разполага с три училищни автобуса. Учениците от начален етап и всички пътуващи ученици са обхванати в целодневна организация на учебния ден. От създаването на училището в сградата има един корпус, който е предназначен за училищен стол и оборудвана кухня към него.

Успешният учебно–възпитателен процес е подпомогнат с разнообразни дейности по национални програми и различни проекти: „С грижа за всеки ученик”; „Мога”; „Кариерно развитие”; „Различни хора, една Европа”; "Твоят час". Спортът в училището е застъпен като необходим и много важен елемент от цялостната дейност, с цел повишаване физическата дееспособност, развитие на двигателната активност на учениците, и формиране на устойчива личностна потребност от занимания със спорт.

Високият професионализъм на педагогическия колектив допринася за национални и международни успехи на учениците от училището. Училището се гордее с успехите и на учениците, и техните учители.

Потомците на Райчо Каролев са първенци в редица общински, национални и международни състезания. Гордост за училището е отборът хандбал – национален шампион за 2009 г., взел участие в световното първенство през 2009/2010 година в гр. Брага, Португалия.

СУ „Райчо Каролев” – Габрово е общинско училище. От м. септември 2018 г. длъжността директор на училището след проведен конкурс се заема от д-р Богдан Андреев.